خانه » دانلود رمان pdf » دانلود رمان سایه نفرت نودهشتیا
دانلود رمان سایه نفرت نودهشتیا

دانلود رمان سایه نفرت نودهشتیا

دانلود رمان سایه نفرت نودهشتیا

دانلود رمان سایه نفرت نودهشتیا

ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺰه اش ﮐﺮدم :ﻧﻮﮐﺮ ﻣﻨﯽ و اﻣﯿﺮ ﺳﯿﺎه . اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮاﻇﺐ ﺣﺮف زدﻧﺖ ﺑﺎش. ﺑﺎ اﺧﻢ ﺟﻮاب دادم :اﮔﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪن ﮐﺮد :ﻏﻠﻂ ﮐﺮدم، اﺻﻼ ﻣﻦ درﺑﺴﺖ ﻧﻮﮐﺮ ﺷﻤﺎم. ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻢ :ﺳﻼم ﻣﻦ ارﺟﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ .دﯾﺮوز ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺗﺎق رزرو ﮐﺮدم. ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﺎﻗﺎی ۳۰۵

پیشنهاد ما

رمان حمایتگر من| R.T کاربر انجمن نودهشتیا

رمان خدایا منم تنهام|R.T کاربر انجمن نودهشتیا

ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﭼﺮب زﺑﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ آﻗﺎی ارﺟﻤﻨﺪ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .اﺗﺎق ﻫﺘﻠﻪ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادﯾﻢ . ﺑﻌﺪ از دادن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻤﻮن رﻓﺘﯿﻢ .در اﺗﺎﻗﻮ ﺑﺎزﮐﺮدم .ﯾﻪ ﺳﻮﯾﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﯾﻪ ﺗﺨﺖ . اﯾﻨﭻ .ﺑﺮای ﯾﮑﯽ دوﺷﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ۴۸ دوﻧﻔﺮه و ﯾﻪ ال ﺳﯽ دی ﭼﻤﺪوﻧﻤﻮ روی ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ :اﻣﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم دو ﺗﺎ اﺗﺎق ﺑﮕﯿﺮ. اﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ اﺗﺎﻗﻮ رﺻﺪ ﮐﺮدو ﺟﻮاب داد :اﺗﺎق دﯾﮕﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﮕﻪ اﯾﺮادی داره ﯾﻪ ﺷﺒﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اون ﺧﻮﺷﮕﻼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﺬروﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰم. ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﮔﻔﺘﻢ :اﻣﺸﺐ رو ﻣﺒﻞ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯽ. ﺑﺎ ﻋﺸﻮه ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﻮ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪون ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮه. ﭼﻤﺪوﻧﻤﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدم ﺣﻮﻟﻪ رو ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻢ.ﺻﺪای اﻣﯿﺮو ﺷﻨﯿﺪم :آرﯾﺎ ﺟﻮن ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻣﻨﻢ ﺑﯿﺎم. ﯾﻪ ﺷﺎت آﭘﯽ ﮔﻔﺘﻢ و دوﺷﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯿﺎی اﻣﯿﺮ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮدم .اﻣﺎ اﮔﻪ ﺟﻠﻮﺷﻮ ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎزی درﻣﯿﺎورد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺎﮐﺘﺶ ﻣﯿﮑﺮدم. ﺑﻌﺪ از ﯾﻪ دوش ﺣﻮﻟﻪ رو ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم .اﻣﯿﺮو دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ رو ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﯿﺸﺮت و ﺷﻠﻮارک ﻣﻦ رو ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاد اﻣﻮاﻟﻤﻮ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺪوﻧﻪ و ﻣﺜﻞ ﮔﺮگ ﺑﻬﺸﻮن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﮑﻨﻪ .ﯾﻪ ﺷﻠﻮارک ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪم و روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ. ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯽ دﻓﺘﺮم زﻧﮓ زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺮارای ﻣﻨﻮ ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﻪ و ﮐﺎرا را ﺑﻪ ﺷﻬﺎب ﺑﺴﭙﺎره .ﯾﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻬﺎب زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻨﺪ روزی دﻓﺘﺮ ﻧﻤﯿﺎﻣﻮ ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدم . ﮔﻮﺷﯿﻤﻮﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﺮی و زﯾﺒﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻢ ﻧﺸﻦ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﻣﺸﺒﺸﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ . ﻣﻨﺘﻈﺮن ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ دورﻫﻤﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺨﺮه ی زﻧﻮﻧﺸﻮﻧﻮ راه ﺑﻨﺪازن و ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻨﻦ . ﺳﺮﺷﺐ ﺗﻮی ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺎم ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪم

 

پیشنهاد نودهشتیا

دانلود رمان سرنوشت من نودهشتیا

دانلود داستان گیتا نودهشتیا

تاکنون ۴ نظر ثبت شده است.

  1. نه اینکه بد بوده باشه رمانش .نه .نثر خوبی داشت .اما به نظرم خیلی ضد زن رسید .اینهمه مرد رو اولویت زندگی قرار دادن ..اینهمه .اه نمیتونم راجعبهش حتی بنویسم .خوندمش .مرسی از نویسنده ی عزیز …اما خدایی این همه لازم بود زن رو چادر و چاقچور شده خواست ؟ اینهمه لازم بود ؟ بیخیال. نثرت رو دوست داشتم .داستانت کشش هم داشت .اما برای من کمی ضد زن بودنش
    آزار دهنده بود

  2. منم با نظر شما موافقم موضوعش جدید و خوب بود اما یسری جاهاش رو مخ بود
    زیادی گیر حجاب و این داستانا بود

  3. سلام به نظرم رمان قوی و زیبایی بود نویسنده خیلی خوب تونسته بود بی احترامی هایی که دختران محجبه از طرف افراد به ظاهر متمدن در اجتمای میشوند را به قلم بکشه.
    از زحماتتون متشکرم امیدوارم همیشه موفق باشید.


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است